THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/10/2019    Lượt xem : 14785

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  18/02/2019    Lượt xem : 8868

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  24/04/2018    Lượt xem : 11721

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng một số vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  21/04/2017    Lượt xem : 12534

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09/02/2017    Lượt xem : 12901

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: