THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  13/11/2017    Lượt xem : 2917

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

  21/04/2017    Lượt xem : 7035

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  09/02/2017    Lượt xem : 7232

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình cần tuyển dụng gấp vị trí sau: